1-giuria-lanzara-valente-fendi-persechino-midali-de-nardis